เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพเกียรติบัตรศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

ได้จัดทำและออกแบบ เกียรติบัตรศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

ห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียน “The Best Room in School”

ห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่าย “The Best Room in Network Center”

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

ภาพตัวอย่าง

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้คะ

18-7-2556 10-10-5318-7-2556 10-11-51

เกียรติบัตรการอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ได้จัดทำและออกแบบ เกียรติบัตรการอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ภาพตัวอย่าง

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้คะ

18-7-2556 9-43-1118-7-2556 9-48-36