จัดทำเวบไซต์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจตุพร   ทองลาด

             ภาระหน้าที่    ออกแบบและจัดทำเวบไซต์   อัพเดตข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

เวบไซต์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก      Nongtakai-kkn5.ucoz.net

เริ่มดำเนินการจัดทำ  ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษจิกายน ๒๕๕๓

งบประมาณที่ได้รับ  1,000  บาท

เวบหนองตาไก้

เข้าไปเยี่ยมชมเวบไซต์โรงเรียนได้ที่

Nongtakai-kkn5.ucoz.net

อ่านเพิ่มเติม

จัดทำเวบไซต์โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจตุพร   ทองลาด

             ภาระหน้าที่    ออกแบบและจัดทำเวบไซต์   อัพเดตข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

เวบไซต์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก      SumRaRn-kkn5.ucoz.net

เริ่มดำเนินการจัดทำ  ตั้งแต่วันที่  26  ตุลาคม  2553

งบประมาณที่ได้รับ  1,000  บาท

เวบสำราญ

เข้าไปเยี่ยมชมเวบไซต์โรงเรียนได้ที่

SumRaRn-kkn5.ucoz.net อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ปีการศึกษา 2555

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2555

        ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสาร โครงการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 จากคณะครู และออกแบบและจัดทำโครงสร้างและรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำแผนจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๓ เรื่อง“แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา”ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้าพเจ้าจึงขอรายงานภาระหน้าที่และรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้จัดทำเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อขออนุมัติการจัดพิมพ์และเข้าเล่ม รายละเอียดมีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบโครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ระยะ 4 ปี (2555-2558)

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

แผน 4 ปี

              ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสาร โครงการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากคณะครู และจัดทำโครงสร้างและรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำแผนจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๓ เรื่อง“แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา”  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้าพเจ้าจึงขอรายงานภาระหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการจัดรูปแบบโครงสร้างเล่ม และทำเพิ่มรายละเอียดขึ้นใหม่ มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

จัดทำรูปเล่มรวบรวมเอกสารเป็น รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 (รายงาน SAR)

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

2.การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554(รายงาน SAR) รวม 1-4

                  ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสารส่วนต่างๆของรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 จากคณะครู มารวมเป็นเล่มรายงาน โดยจัดหน้าและออกแบบปกรายงานตามเอกสารที่ลิงค์