สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

2.การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554(รายงาน SAR) รวม 1-4

                  ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสารส่วนต่างๆของรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 จากคณะครู มารวมเป็นเล่มรายงาน โดยจัดหน้าและออกแบบปกรายงานตามเอกสารที่ลิงค์

Advertisements