ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจตุพร   ทองลาด

             ภาระหน้าที่    ออกแบบและจัดทำเวบไซต์   อัพเดตข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

เวบไซต์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก      SumRaRn-kkn5.ucoz.net

เริ่มดำเนินการจัดทำ  ตั้งแต่วันที่  26  ตุลาคม  2553

งบประมาณที่ได้รับ  1,000  บาท

เวบสำราญ

เข้าไปเยี่ยมชมเวบไซต์โรงเรียนได้ที่

SumRaRn-kkn5.ucoz.net

เสนอโครงการทำเวบไซต์โรงเรียนบ้านสำราญ ๑

เสนอโครงการทำเวบไซต์โรงเรียนบ้านสำราญ ๒

เสนอโครงการทำเวบไซต์โรงเรียนบ้านสำราญ ๓

หมายเหตุ

                 การอัพเดตข้อมูลข่าวสาร อาจจะไม่ทันสมัย  ค่อนข้างล่าช้า  สืบเนื่องจากภาระงานของธุรการมีมาก และดูแลเวบไซต์ ๒  โรงเรียน  แต่ก็พยายามทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถค่ะ

 

นางสาวจตุพร    ทองลาด    รายงาน

jatuporn.ucoz.com 

Advertisements