วันที่ ๑  มีนาคม ๒๕๕๕  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด กับโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

ได้ไปที่  ๑. บึงพลาญชัย   ๒.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด จ.ร้อยเอ็ด    ๓.วัดบูรพาภิราม     ๔.วัดเจดีย์ชัยมงคล

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก016ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก017ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก032ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก040ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก052ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก053ทัศนศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก079ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก081ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก085ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก099ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก102ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก104ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก136ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก144ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก081ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก096ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก148ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก165ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก174ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก177ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก183ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก186ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก192ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก207ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก208ทัศนศึกษา

Advertisements