วันที่ ๓๑  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดการประชุมสภานักเรียน เพื่อคัดเลือก กรรมการทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีการศึกษา 2556

*********************************************

ประกอบไปด้วย

1. ประธานนักเรียน เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ อัปมาโน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. รองประธาน เด็กชายชลธาร สอนจ้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงอัญมณี ตุลาคาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. เลขานุการ เด็กหญิงปณิตา กุทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ช่วยเลขานุการ เด็กหญิงสุภาสิริ นีอำมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เหรัญญิก เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ช่วยเหรัญญิก เด็กหญิงอริศา หล้าแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5. ฝ่ายวิชาการ 1. เด็กหญิงอรวรรณ สาวะรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กหญิงรุ่งนภา ฮ่านคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. เด็กหญิงอลิชา ตุลาคาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4. เด็กหญิงสุทัตตา อัญญาทิพย์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. เด็กหญิงฐิติชญา คำภิบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6. ฝ่ายกิจการนักเรียน 1. เด็กหญิงอรอุษา ผิวขัวเรียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. เด็กชายธนภูมิ พลเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เด็กชายเจษฎาพร ควงขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เด็กชายชลสิทธิ์ งวงชัยภูมิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5. เด็กชายณัฐพล นพวานศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7. ฝ่ายนันทนาการ 1. เด็กหญิงสุวิมล จุ้ยวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กชายกิตติศักดิ์ ประทุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. เด็กชายกิตติศักดิ์ สุพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชินบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. เด็กชายบุญโชค เมืองแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8. ฝ่ายปฏิคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช รัตนพลแสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. เด็กหญิงสุภาสิริ นีอำมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เด็กหญิงอริศา หล้าแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เด็กหญิงวรัญญา ชัยปลื้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5. เด็กชายศุภกร พลเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปณิตา กุทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

10.กรรมการโดยตำแหน่ง1. หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2. รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

11. ครูที่ปรึกษา 1. นางประชุมพร สุระพินิจ

2 นายวิเชียร ชัยดีจันทร์

P5310140P5310136P5310139P5310142P5310145P5310153

รายงาน/ภาพ โดย  นางสาวจตุพร  ทองลาด  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

Advertisements