ได้จัดทำและออกแบบ เกียรติบัตรศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

ห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียน “The Best Room in School”

ห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่าย “The Best Room in Network Center”

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

ภาพตัวอย่าง

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้คะ

18-7-2556 10-10-5318-7-2556 10-11-51

Advertisements