หน้าแรก

รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ใส่ความเห็น

          ท่านใดที่สนใจนำไปเป็นตัวอย่างในการทำรายงานปฏิบัติงานของธุรการ ควรพิจารณาก่อนนะค่ะ  เพราะแบบฟอร์มรายงานนี้ เป็นแบบฟอร์มที่นุ้ยคิดเองทำเอง  อาจจะไม่ถูกต้อง ควรนำไปปรับใช้กับแบบฟอร์มตามต้นสังกัด นะค่ะ  (แค่ปกก็น่าจะผิดแล้ว  ฮาๆๆ ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไร  แต่ชอบรูปยิ้มค่ะ ก็เลยเอารูปนี้)

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ หรือ

 https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcRmVpVW1DWWk0OWs

1 ปก_600 เพิ่มเติม

Advertisements

ออกแบบและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ปีการศึกษา 2555

ใส่ความเห็น

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2555

        ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสาร โครงการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 จากคณะครู และออกแบบและจัดทำโครงสร้างและรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำแผนจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๓ เรื่อง“แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา”ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้าพเจ้าจึงขอรายงานภาระหน้าที่และรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้จัดทำเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อขออนุมัติการจัดพิมพ์และเข้าเล่ม รายละเอียดมีดังนี้ เพิ่มเติม

ออกแบบโครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ระยะ 4 ปี (2555-2558)

ใส่ความเห็น

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

แผน 4 ปี

              ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสาร โครงการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากคณะครู และจัดทำโครงสร้างและรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำแผนจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๓ เรื่อง“แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา”  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้าพเจ้าจึงขอรายงานภาระหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการจัดรูปแบบโครงสร้างเล่ม และทำเพิ่มรายละเอียดขึ้นใหม่ มีดังนี้ เพิ่มเติม

จัดทำรูปเล่มรวบรวมเอกสารเป็น รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 (รายงาน SAR)

ใส่ความเห็น

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

2.การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554(รายงาน SAR) รวม 1-4

                  ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสารส่วนต่างๆของรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 จากคณะครู มารวมเป็นเล่มรายงาน โดยจัดหน้าและออกแบบปกรายงานตามเอกสารที่ลิงค์

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์