หน้าแรก

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด จึงได้จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

P7010176 เพิ่มเติม

Advertisements

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่รัฐสภา

ใส่ความเห็น

วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก และประธานกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่รัฐสภา

1017109_552134294842951_1485847514_n เพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

ใส่ความเห็น

วันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้าน

รายงาน/ภาพ  โดย นางสาวจตุพร  ทองลาด   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

CIMG1440 เพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ประจำปี ๒๕๕๖

ใส่ความเห็น

วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖

P6130244 เพิ่มเติม

ประชุมสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

ใส่ความเห็น

วันที่ ๓๑  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดการประชุมสภานักเรียน เพื่อคัดเลือก กรรมการทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีการศึกษา 2556

*********************************************

ประกอบไปด้วย

1. ประธานนักเรียน เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ อัปมาโน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. รองประธาน เด็กชายชลธาร สอนจ้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงอัญมณี ตุลาคาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. เลขานุการ เด็กหญิงปณิตา กุทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ช่วยเลขานุการ เด็กหญิงสุภาสิริ นีอำมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เหรัญญิก เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ช่วยเหรัญญิก เด็กหญิงอริศา หล้าแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5. ฝ่ายวิชาการ 1. เด็กหญิงอรวรรณ สาวะรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กหญิงรุ่งนภา ฮ่านคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. เด็กหญิงอลิชา ตุลาคาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4. เด็กหญิงสุทัตตา อัญญาทิพย์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. เด็กหญิงฐิติชญา คำภิบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6. ฝ่ายกิจการนักเรียน 1. เด็กหญิงอรอุษา ผิวขัวเรียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. เด็กชายธนภูมิ พลเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เด็กชายเจษฎาพร ควงขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เด็กชายชลสิทธิ์ งวงชัยภูมิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5. เด็กชายณัฐพล นพวานศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7. ฝ่ายนันทนาการ 1. เด็กหญิงสุวิมล จุ้ยวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กชายกิตติศักดิ์ ประทุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. เด็กชายกิตติศักดิ์ สุพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชินบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. เด็กชายบุญโชค เมืองแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8. ฝ่ายปฏิคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช รัตนพลแสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. เด็กหญิงสุภาสิริ นีอำมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เด็กหญิงอริศา หล้าแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เด็กหญิงวรัญญา ชัยปลื้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5. เด็กชายศุภกร พลเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปณิตา กุทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

10.กรรมการโดยตำแหน่ง1. หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2. รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

11. ครูที่ปรึกษา 1. นางประชุมพร สุระพินิจ

2 นายวิเชียร ชัยดีจันทร์

P5310140 เพิ่มเติม

ประชุมประมัญประจำปี 2556 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

ใส่ความเห็น

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2556ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชุมแพชุมเพลิน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวโรงเรียน  http://nongtakai-kkn5.ucoz.net/news/2556/2013-06-04-52

P5280036

ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมสามัญประจำปี

พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแด่คุณครูผู้ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพโครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำ ปีการศึกษา 2555 โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากนั้นให้เกียรติกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

575549_537258912997156_1976124283_n485562_537262756330105_275527099_n

คุณครูนิตยา วงศ์ชูได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ  ลำดับที่ ๑ ของโรงเรียน

และได้รางวัลห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ลำดับที่ ๒ ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

944383_537260339663680_1136735278_n

179725_537265562996491_373652885_n263229_537262912996756_1188491947_n

บรรยายพิเศษ โดย นายกิตติภพ เหลาไชย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

P5280105

บรรยายพิเศษ เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์พบเพื่อนครู

โดย นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

430102_537265512996496_2119402584_n

บรรยายพิเศษ โดยนางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์

947180_537265042996543_214627404_nP5280058P5280065

ขอบคุณภาพจา  ครู วีระยุทธ ภูงามเงิน

จตุพร  ทองลาด  รายงาน/ภาพ

การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ประจำปี ๒๕๕๕

ใส่ความเห็น

การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ประจำปี ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนบ้านขนวนนคร

C360_2012-11-30-08-47-42C360_2012-11-30-07-06-46C360_2012-11-30-07-07-10 เพิ่มเติม

Older Entries

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์