ตามที่ คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ที่ 74./2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 นั้น

               ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้จัดทำประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดทำโครงสร้างและรูปเล่มประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำประกาศจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ 2 เรื่อง“การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา”(ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓)

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพิ่มเติม

Advertisements