หน้าแรก

จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด 2561

ใส่ความเห็น

            วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอธิศักดิ์  ทองลาด ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่รู้รักภาษาไทยร่วมใจต่อต้านยาเสพติด   กิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกและเพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้รักภาษาไทยและร่วมกัน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวจตุพร  ทองลาด

20180626_09182720180626_093612

20180626_09495620180626_09500220180626_09525220180626_09585320180626_09593120180626_10014420180626_10032320180626_10210920180626_10235120180626_102510

20180626_10280520180626_10281720180626_10282720180626_10292620180626_10302920180626_10305220180626_10313920180626_10315120180626_10320320180626_10323520180626_10325820180626_10333220180626_10342320180626_10343820180626_10351620180626_10352920180626_10360320180626_10380820180626_10383220180626_103850

20180626_10433220180626_10434520180626_10440620180626_10444420180626_10461020180626_10462120180626_10463420180626_11023520180626_11124520180626_11130020180626_11161020180626_11161820180626_11271520180626_11285220180626_11455720180626_11461420180626_11465920180626_11473520180626_11480320180626_11482120180626_11560920180626_11561520180626_11563720180626_11565320180626_11570220180626_11575520180626_11581220180626_115831

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

20180626_13200320180626_13201320180626_13244620180626_13250920180626_13253020180626_13253420180626_13253920180626_13254120180626_13255520180626_13265820180626_13271220180626_13272820180626_13422120180626_13423720180626_135213

Advertisements

ตัวอย่าง แนวการทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ใส่ความเห็น

สวัสดีค่ะ  วันนี้มาแจกไฟล์แนวการทำ ทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่ ครูนุ้ยออกแบบเองนะคะ  ดูจากแนวการทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเลยคะ  ไฟล์ที่อัพให้จะมีทั้งหมดดังรูปนะคะ  สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทโรงเรียน  เป็นแผนปี 2559 ได้จัดกิจกรรมตามกลุ่มผู้เรียนค่ะ แต่ปีนี้ไม่ได้จัดตามกลุ่มผู้เรียน  แต่จัดตามชั้น ให้ครูประจำชั้นรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆเอง  ซึ่งแผน 2560 ของครูนุ้ยยังไม่เสร็จคะ  แต่โครงสร้างเล่ม ก็ไม่ต่างจากปี 2559  ปรับแนวการสอนนิดหนึ่งค่ะ  ลองนำไปปรับเปลี่ยนได้คะ

ดาวโหลดได้ที่ https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-3541663.html

plan5

plan1plan2plan3plan4

แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียน 2559

ใส่ความเห็น

แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียน

    คำชี้แจง

                    แบบกรอกข้อมูลนี้เป็นแบบกรอกอย่างง่าย ใช้สูตรง่ายๆ เข้าใจง่าย

  1 ให้ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในแต่ระดับรวมกันแล้ว ห้ามเกินนักเรียนทั้งหมด อันนี้ผู้กรอกตั้งเชคด้วยตนเองนะคะ

2 กรอกได้เฉพาะตารางที่เป็นสีขาวเท่านั้น

3 สามารถปริ้นทั้งหน้าเพื่อนำไปประกอบ หรือ แทรกใน SAR โรงเรียนเลยก็ได้คะ หรือจะ Copy เฉพาะ แผนภูมิไปใส่ใน โปรแกรม MS Word ก็ได้ เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

4 ให้ตั้งค่าการปริ้น จากซ้ายไปขวา ตามรูปนะคะ จะได้ลำดับเอกสารที่ถูกต้องค่ะ
  5 สามารถแก้รูปแบบแผนภูมิ และสีสันของแผนภูมิได้ค่ะ           แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนี้ เป็นส่วนประกอบประมาณ 50% ของ SAR โรงเรียน เลยค่ะ

               หวังว่าแบบบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณครูทุกๆท่านนะคะ ขอให้โชคดีกับการทำ SAR ให้เสร็จทันเวลา หาก ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ถ้าแบบบันทึกผิดพลาดตรงไหนสามารถแจ้งครูนุ้ยได้ทุกช่องทางด้านล่างเลยค่ะ

  จัดทำและออกแบบ แบบบันทึกนี้

โดย               นางสาวจตุพร ทองลาด ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2     ติดต่อเพิ่มเติมที่

13-2-2560 15-52-24

13-2-2560 15-40-4013-2-2560 15-53-51

13-2-2560 19-59-07

คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน ใหม่

ใส่ความเห็น

เปลี่ยนจากเดิม 15 มาตรฐาน เป็น 4 มาตรฐาน  เนื้อหามาตรฐานด้านผู้เรียนยังเหมือนเดิมนะค่ะ

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓โดยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

๖. คำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้

ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงการ

ดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๗. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ

๗.๑ ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

๗.๒ ระดับ ๓ ดี

๗.๓ ระดับ ๒ พอใช้

๗.๔ ระดับ ๑ ปรับปรุง

13-2-2560 17-20-3513-2-2560 17-21-05

แนวทางการเขียน SAR 2559 แบบใหม่ล่าสุด

ใส่ความเห็น

 

13-2-2560 16-55-2713-2-2560 16-55-40

13-2-2560 16-55-5913-2-2560 16-56-18

13-2-2560 16-57-0513-2-2560 17-01-19

วิธีออกแบบปกสวยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word

ใส่ความเห็น

Design Page

สวัสดีคะ วันนี้ ครูนุ้ยจะมาแนะนำการทำปกสวยๆ ดังที่เห็นในรูปนะคะ ใครที่ไม่ถนัด ใช้ PhotoShop ไม่เป็น จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป

“เพียงแค่ เลือกใช้คำค้นหา ปก ลายสวยๆ ใน Google  โดยไม่ต้องมานั่งออกแบบเอง ”

ครูนุ้ยคงอัพโหลดให้ไม่ได้ เพราะมีอุปสรรค เรื่องอินเตอร์เนท ขอให้ท่านที่สนใจ ที่มีระบบอินเตอร์เนทดี ให้ใช้คำต่อไปนี้ในการค้นหาหน้าปกสวยๆ

เข้า Google.com  ไปในส่วนของการค้นหารูปภาพ ใส่คำค้น

White Abstract , blue Abstract wallpaper , flower wallpaper”

ให้ใส่ชื่อสีปกที่เราอยากได้ แล้วกดเข้าไปดาวโหลดทีละรูปคะ wallpaper ที่ดาวโหลดมาจะเป็นแนวนอน ก่อนจะนำไปทำภาพพื้นหลัง ให้กลับเป็นแนวตั้งก่อนที่จะแทรกไฟลเข้าไปคะ แค่นี้เป็นอันเสร็จการหาพื้นหลังของปกคะ

ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขปก สามารถดาวโหลดไฟล์ Word ปกต้นฉบับจากลิงค์ดาวโหลดข้างบนได้เลยคะ รูปแบบตัวอักษรอาจจะผิดไป เพราะ นุ้ยใช้ ฟอต์น DSN MaTiChon สามารถหาในอินเตอร์เนทแล้วนำมาลงในเครื่องเราเองได้ ในการเปลี่ยนตัวอักษรไม่ยากคะ ลบแล้วแก้ไขได้เลย

แต่การที่จะเปลี่ยนรูปให้มาเป็นของตัวเอง โดยที่ยังคงรูปแบบของรูปไว้ (ไม่ให้แทรกรูปเข้ามาใหม่คะ แต่จะเป็นการเปลี่ยน จากรูปที่มี เปลี่ยนพื้นหลังปกก็ ทำเหมือนกันคะ )ทำดังนี้คะ

1 คลิกรูปที่เราต้องการเปลี่ยน

2 ไปที่รูปแบบ

3 คลิกเปลี่ยนรูป

20-3-2559 0-12-31

ทำแบบนี้ ทุกรูปคะ เสร็จเรียบร้อย ให้ปรับรูปแบบตามใจชอบค่ะ (ขอย้ำ เรื่องรูปที่ไปดาวโหลดมาจากอินเตอร์เนท ทุกรูปล้วนมีลิขสิทธิ์ นะคะ แต่เราไม่ได้นำมาทำในเชิงพาณิชย์ ค้าขาย คงไม่มีปัญหา มั่งนะคะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจคะ)

ทำฟันเด็กนักเรียน

ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมทำฝันเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาฝันผุ ขุดหินปูน…..

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

C360_2014-02-05-11-07-29-738 เพิ่มเติม

Older Entries

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์