หน้าแรก

ตัวอย่าง แนวการทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ใส่ความเห็น

สวัสดีค่ะ  วันนี้มาแจกไฟล์แนวการทำ ทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่ ครูนุ้ยออกแบบเองนะคะ  ดูจากแนวการทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเลยคะ  ไฟล์ที่อัพให้จะมีทั้งหมดดังรูปนะคะ  สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทโรงเรียน  เป็นแผนปี 2559 ได้จัดกิจกรรมตามกลุ่มผู้เรียนค่ะ แต่ปีนี้ไม่ได้จัดตามกลุ่มผู้เรียน  แต่จัดตามชั้น ให้ครูประจำชั้นรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆเอง  ซึ่งแผน 2560 ของครูนุ้ยยังไม่เสร็จคะ  แต่โครงสร้างเล่ม ก็ไม่ต่างจากปี 2559  ปรับแนวการสอนนิดหนึ่งค่ะ  ลองนำไปปรับเปลี่ยนได้คะ

ดาวโหลดได้ที่ https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-3541663.html

plan5

plan1plan2plan3plan4

Advertisements

แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียน 2559

ใส่ความเห็น

แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียน

    คำชี้แจง

                    แบบกรอกข้อมูลนี้เป็นแบบกรอกอย่างง่าย ใช้สูตรง่ายๆ เข้าใจง่าย

  1 ให้ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในแต่ระดับรวมกันแล้ว ห้ามเกินนักเรียนทั้งหมด อันนี้ผู้กรอกตั้งเชคด้วยตนเองนะคะ

2 กรอกได้เฉพาะตารางที่เป็นสีขาวเท่านั้น

3 สามารถปริ้นทั้งหน้าเพื่อนำไปประกอบ หรือ แทรกใน SAR โรงเรียนเลยก็ได้คะ หรือจะ Copy เฉพาะ แผนภูมิไปใส่ใน โปรแกรม MS Word ก็ได้ เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

4 ให้ตั้งค่าการปริ้น จากซ้ายไปขวา ตามรูปนะคะ จะได้ลำดับเอกสารที่ถูกต้องค่ะ
  5 สามารถแก้รูปแบบแผนภูมิ และสีสันของแผนภูมิได้ค่ะ           แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนี้ เป็นส่วนประกอบประมาณ 50% ของ SAR โรงเรียน เลยค่ะ

               หวังว่าแบบบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณครูทุกๆท่านนะคะ ขอให้โชคดีกับการทำ SAR ให้เสร็จทันเวลา หาก ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ถ้าแบบบันทึกผิดพลาดตรงไหนสามารถแจ้งครูนุ้ยได้ทุกช่องทางด้านล่างเลยค่ะ

  จัดทำและออกแบบ แบบบันทึกนี้

โดย               นางสาวจตุพร ทองลาด ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2     ติดต่อเพิ่มเติมที่

13-2-2560 15-52-24

13-2-2560 15-40-4013-2-2560 15-53-51

13-2-2560 19-59-07

คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน ใหม่

ใส่ความเห็น

เปลี่ยนจากเดิม 15 มาตรฐาน เป็น 4 มาตรฐาน  เนื้อหามาตรฐานด้านผู้เรียนยังเหมือนเดิมนะค่ะ

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓โดยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

๖. คำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้

ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงการ

ดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๗. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ

๗.๑ ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

๗.๒ ระดับ ๓ ดี

๗.๓ ระดับ ๒ พอใช้

๗.๔ ระดับ ๑ ปรับปรุง

13-2-2560 17-20-3513-2-2560 17-21-05

แนวทางการเขียน SAR 2559 แบบใหม่ล่าสุด

ใส่ความเห็น

 

13-2-2560 16-55-2713-2-2560 16-55-40

13-2-2560 16-55-5913-2-2560 16-56-18

13-2-2560 16-57-0513-2-2560 17-01-19

วิธีออกแบบปกสวยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word

ใส่ความเห็น

Design Page

สวัสดีคะ วันนี้ ครูนุ้ยจะมาแนะนำการทำปกสวยๆ ดังที่เห็นในรูปนะคะ ใครที่ไม่ถนัด ใช้ PhotoShop ไม่เป็น จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป

“เพียงแค่ เลือกใช้คำค้นหา ปก ลายสวยๆ ใน Google  โดยไม่ต้องมานั่งออกแบบเอง ”

ครูนุ้ยคงอัพโหลดให้ไม่ได้ เพราะมีอุปสรรค เรื่องอินเตอร์เนท ขอให้ท่านที่สนใจ ที่มีระบบอินเตอร์เนทดี ให้ใช้คำต่อไปนี้ในการค้นหาหน้าปกสวยๆ

เข้า Google.com  ไปในส่วนของการค้นหารูปภาพ ใส่คำค้น

White Abstract , blue Abstract wallpaper , flower wallpaper”

ให้ใส่ชื่อสีปกที่เราอยากได้ แล้วกดเข้าไปดาวโหลดทีละรูปคะ wallpaper ที่ดาวโหลดมาจะเป็นแนวนอน ก่อนจะนำไปทำภาพพื้นหลัง ให้กลับเป็นแนวตั้งก่อนที่จะแทรกไฟลเข้าไปคะ แค่นี้เป็นอันเสร็จการหาพื้นหลังของปกคะ

ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขปก สามารถดาวโหลดไฟล์ Word ปกต้นฉบับจากลิงค์ดาวโหลดข้างบนได้เลยคะ รูปแบบตัวอักษรอาจจะผิดไป เพราะ นุ้ยใช้ ฟอต์น DSN MaTiChon สามารถหาในอินเตอร์เนทแล้วนำมาลงในเครื่องเราเองได้ ในการเปลี่ยนตัวอักษรไม่ยากคะ ลบแล้วแก้ไขได้เลย

แต่การที่จะเปลี่ยนรูปให้มาเป็นของตัวเอง โดยที่ยังคงรูปแบบของรูปไว้ (ไม่ให้แทรกรูปเข้ามาใหม่คะ แต่จะเป็นการเปลี่ยน จากรูปที่มี เปลี่ยนพื้นหลังปกก็ ทำเหมือนกันคะ )ทำดังนี้คะ

1 คลิกรูปที่เราต้องการเปลี่ยน

2 ไปที่รูปแบบ

3 คลิกเปลี่ยนรูป

20-3-2559 0-12-31

ทำแบบนี้ ทุกรูปคะ เสร็จเรียบร้อย ให้ปรับรูปแบบตามใจชอบค่ะ (ขอย้ำ เรื่องรูปที่ไปดาวโหลดมาจากอินเตอร์เนท ทุกรูปล้วนมีลิขสิทธิ์ นะคะ แต่เราไม่ได้นำมาทำในเชิงพาณิชย์ ค้าขาย คงไม่มีปัญหา มั่งนะคะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจคะ)

ทำฟันเด็กนักเรียน

ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมทำฝันเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาฝันผุ ขุดหินปูน…..

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

C360_2014-02-05-11-07-29-738 เพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2557

ใส่ความเห็น

เพลงรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร  ก๊อต จักรพรรณ์
ถ่ายวีดีโอ/ตัดต่อ
จตุพร ทองลาด  ครูนุ้ย

นักร้อง
นายจักรา ฉิมพาลี   ครูสอง

แด๊นเซอร์
นางอารี   กันยารอง ครูโอ๋ ,นางเบญจรัตน์ พุทธรักษ์  ครูรัตน์,นางสาวสุพิชญา ทิพย์ประยูร ครูมด,นางสาวศรัณภรณ์ สุภาษา  ครูเล็ก,นางสาวขนิษฐา เเจ้ใจ     ครูติ๊ก,นางสาวจงจิตร หลวงแก้ว  ครูม่วย,นางสาววิภาพร ธรรมพิบาล ครูมะเหมี่ยว,นายเอนก มีโม  ครูเอนก,นายพิชญะ กุสุมาลย์คีรี  ครูจะเตาะ

ฝ่ายสนับสนุน
นางวรรณา วันอ้นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ,นางสาวจันทร์ทิพย์ ไพรพนาพันธ์,นายธีรเดช  ดอนโคตร,นายณัฐพงศ์ นาคล้วน
นายแทน เพชรศิลารักษ์,นายพีรณัฐ เชียงแก้ว,นางสาวอำภา   ทรงศรีพนา,นางสรัลยา  สุทธรัตน์,นายภูมิศักดิ์   พันแก้ว

การแสดงชุดนี้ เป็นตัวแทนของ
กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา
แสดงในงานวันครู
วันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗

IMG_0153 IMG_0154

ภาพการแข่งขันกีฬากลุ่ม เพิ่มเติม

Older Entries

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์